In Poland Health Minister accepts refunds treatments.

A forum to discuss Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency and its relationship to Multiple Sclerosis.

In Poland Health Minister accepts refunds treatments.

Postby Rici » Sun Nov 07, 2010 3:59 am

Hi
In Poland Health Minister accepts refunds treatments..... Since 2009 there is the decission of Health Minister for MS treatment (I mean operations) from the NHS budget - - in many of the Polish Clinics. I have the copy of the decision written from the Ministry. Neurologists, however, hiding this decision and boycotted it. Attached pls firnd copy of the letter from the Ministry. It is naturely in polish languaage.
Regards
Rici

"W odpowiedzi na e-mail z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie możliwości leczenia stwardnienia rozsianego (SM) poprzez udrożnienie żył szyjnych za pomocą angioplastyki balonowej lub poprzez wszczepienie stentu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz.1143 ze zm.), procedury medyczne:
– przezskórna angioplastyka (PTA) żylna (kod ICD-9 – 39.500),
– wprowadzenie jednego stentu naczyniowego lub kilku stentów (kod ICD-9 –00.45, 00.46, 00.47, 00.48),
zostały ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych, wobec czego, podlegają finansowaniu ze środków publicznych.
Należy jednak podkreślić, iż decyzję o sposobie leczenia pacjenta każdorazowo podejmuje lekarz, co bezpośrednio wynika z art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 roku Nr 21 poz. 204 z późn. zm.), zgodnie z którym, wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania oraz w oparciu o zasady etyki zawodowej i bezpieczeństwa pacjenta.
Mając na uwadze przytoczone przepisy prawne, uprzejmie informuję, iż lekarz samodzielnie decyduje o metodzie leczenia pacjenta i odpowiada za wybór metody leczenia, w tym ordynacji leków."
User avatar
Rici
Family Elder
 
Posts: 296
Joined: Thu Nov 12, 2009 4:00 pm
Location: Poland Bialystok

Advertisement

Postby Puma » Sun Nov 07, 2010 10:27 am

Hello my friend,

So monopoly of EUROMEDIC AND AMEDS on these treatment ends.
Thanks.............

greetings
Puma :lol:
User avatar
Puma
Getting to Know You...
 
Posts: 20
Joined: Mon Sep 27, 2010 3:00 pm

Postby esta » Sun Nov 07, 2010 12:40 pm

I MIGHT HAVE MISSD SOMETHING, BUT WHO OPERATES TYCHY?
PPMS. Liberated Katowice, Poland
06/05/10 angioplasty RJV-re-stenodsed
26/08/10 stent RJV
28/12/10 follow-up ultrasound intimal hyperplasia
User avatar
esta
Family Elder
 
Posts: 385
Joined: Wed Nov 25, 2009 4:00 pm
Location: Summerland. BC Canada

CCSVI in Poland

Postby albertus » Sun Nov 07, 2010 5:58 pm

Does this mean that UK residents can have CCSVI in Poland and the NHS in the UK will pay ?
User avatar
albertus
Newbie
 
Posts: 3
Joined: Sun Apr 18, 2010 3:00 pm

Re: CCSVI in Poland

Postby Rici » Mon Nov 08, 2010 12:11 pm

albertus wrote:Does this mean that UK residents can have CCSVI in Poland and the NHS in the UK will pay ?

You need to ask in your country.
Regards
Rici
User avatar
Rici
Family Elder
 
Posts: 296
Joined: Thu Nov 12, 2009 4:00 pm
Location: Poland Bialystok

Re: CCSVI in Poland

Postby albertus » Tue Nov 09, 2010 6:16 am

What is a good clinic in Poland for CCSVI ?
User avatar
albertus
Newbie
 
Posts: 3
Joined: Sun Apr 18, 2010 3:00 pm

Google translation of Polish letter

Postby ThisIsMA » Tue Nov 09, 2010 7:39 am

I used Google's translation function to translate the letter Rici posted from Polish to English. Here is the Google translation:

Polish to English translation
"In response to an e-mail dated 28 October 2010, on the possibility of treating multiple sclerosis (MS) through the jugular vein patency using balloon angioplasty or stent implantation by, politely ask you to accept the following information.

According to Annex 1 to the Regulation of the Minister of Health of 29 August 2009 on the guaranteed benefits of hospital treatment (Journal of Laws No. 140, as amended poz.1143.) Medical procedures:
- Percutaneous transluminal angioplasty (PTA), venous (ICD-9 code - 39500)
- The introduction of one or more stent stents (code ICD-9 -00.45, 00.46, 00.47, 00.4Cool,
were included in the list of guaranteed benefits, and therefore, subject to public funding.
It should be emphasized that the decision about how to treat the patient each time the physician, which directly stems from Article. 2 of the Act of 5 December 1996, the professions of doctor and dentist (Journal of Laws of 2002 No. 21 pos. 204, as amended. D..) According to which, to practice is to award the person with the required qualifications, confirmed by relevant documents, health care benefits. In accordance with Article. 4 above. Act, the physician has a duty to practice according to the current medical knowledge, methods and means available to prevent and based on principles of professional ethics and patient safety.
Given the case-law, I hereby inform that the doctor alone to decide the method of treating a patient and is responsible for the choice of treatment, including the ordination of drugs. "
DX 6-09 RRMS, now SPMS
Still work, still walk, but not very far.
User avatar
ThisIsMA
Family Elder
 
Posts: 203
Joined: Sat Feb 13, 2010 4:00 pm
Location: USA


Return to Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency (CCSVI)

 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users


Contact us | Terms of Service